Month: July 2018

ความสำคัญของ อัตราดอกเบี้ย

Jul 4, 2018 news by admin
ความสำคัญของ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย คือดอกเบี้ยแกนหลักของประเทศซึ่งมีหน้าที่ประครองเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปอย่างมั่นคง ไม่ตกต่ำจนประชาชนเดือนร้อน และไม่ร้อนแรงเกินไปจนสุ่มเสี่ยง
Read More