Category: health news

เตรียมฝนหลวง บรรเทาปัญหาหมอกควัน

Feb 10, 2018 health news by admin
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวง บรรเทาปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมติดตามค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างใกล้ชิด นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี ทำให้เกิดฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษจำนวนมาก (more…)

เตรียมฝนหลวง บรรเทาปัญหาหมอกควัน

Feb 10, 2018 health news by admin
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวง บรรเทาปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมติดตามค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างใกล้ชิด นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี ทำให้เกิดฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษจำนวนมาก (more…)